Begrenset revisjon

Forenklet revisorkontroll av regnskap er en overordnet gjennomgåelse av årsregnskapet utført av en uavhengig revisor, men er ikke så omfattende som en ordinær revisjon. Forenklet revisorkontroll er godt egnet for de som har behov for en kvalitetssikring av regnskapet, men ikke med den graden av sikkerhet som en revisjon gir.

Revisjon av deler av regnskapet er en uavhengig bekreftelse av en eller flere viktige poster i regnskapet, slik som varebeholdning, kundefordringer og aksjebeholdning. Revisjonen gir høy sikkerhet for at den delen av regnskapet som er revidert, ikke inneholder vesentlige feil.

Revisorutarbeidelse av regnskap er en teknisk utarbeidelse av årsregnskap i henhold til regnskapslovens regler. Det avgis en skriftlig uttalelse der arbeidet som er utført beskrives.