Valg av selskapsform

Valg av organisasjonsform vil være ett av de første og viktigste spørsmålene som melder seg når du skal starte næringsvirksomhet. Dette er viktig, fordi det valget du gjør vil få stor betydning i forhold til ansvar, risiko, skatt, rettigheter og plikter samt hvilken frihet du har til å disponere over foretakets midler.

Ved stiftelse av mindre foretak vil valget vanligvis stå mellom følgende alternativer:

1) Aksjeselskap: Denne formen å organisere seg på passer der en eller flere vil etablere et foretak med begrenset personlig ansvar og risiko. Aksjeselskapet betaler ikke formuesskatt og det er mulig å utsette deler av inntektsbeskatningen. For å starte et aksjeselskap må aksjonæren/aksjonærene til sammen skyte inn en aksjekapital på minimum 30.000 kr til sammen. Ved omdannelse fra enkeltpersonsforetak til aksjeselskap kan innskuddet bestå av gjenstander i stedet for penger. Revisor må attestere for at verdien av innskuddet er reell.

2) Enkeltpersonsforetak: Denne formen å organisere seg på passer best der risikoen er liten og det er begrenset behov for investeringer. Du er personlig ansvarlig for næringsvirksomhetens gjeld med din private formue. I enkeltpersonsforetaket blir man personlig beskattet for hele selskapets overskudd og formue. Mange starter opp enkeltpersonsforetak og går over til AS etter hvert som virksomheten vokser. Det er en enkel sak og gå over fra enkeltpersonsforetak til AS

3) Ansvarlig selskap: ANS og DA passer for etablerere som sammen etablerer foretak med små investering og liten risiko. Man bør kjenne sine kompanjonger godt og utarbeide avtaler som sikrer alle deltakere best mulig, i både motgang og medgang. Hver deltaker blir en personlig skatteyter.

ANS: deltakerne har et personlig ansvar for hele gjelden (solidaransvar). Det en deltaker ikke kan betale, kan kreves helt og fullt fra hvem som helst av de andre.

DA: delt ansvar mellom deltakerne, men begrenset opp til sin eierandel.

4) Samvirkeforetak (SA) : passer når to eller flere vil etablere et foretak med begrenset personlig ansvar og risiko, og hovedformålet er å fremme økonomiske interesser ved å delta i foretaket som forbruker, leverandører eller på annen måte. Avkastningen blir stort sett værende i selskapet eller fordeles på medlemmene basert på omsetning i foretaket.

5) Andre organisasjonsformer: er ikke nødvendigvis regulert i egne lover, men underlagt spesielle vilkår. Eksempelvis lag, foreninger og frivillige organisasjoner.

Stiftelse: kan dannes ved at en formuesverdi eksempelvis et testament blir stilt til rådighet for et bestemt formål av ideell, humanitær, sosial eller annen art.
En stiftelse har ingen eiere.