Revisjon av årsregnskap og årsberetning

En revisor er en uavhengig part der hovedoppgaven er å vurdere om årsregnskapet er i samsvar med lov og forskrifter og bekrefte dette overfor selskapet og allmenheten. Revisors beretning er en uavhengig bekreftelse og et avgjørende bidrag til at regnskapsbrukere kan ha tiltro til årsregnskapet.

Frem mot utarbeidelse av revisors beretning foretas det en løpende kartlegging og kontroller av selskapets internkontrollsystemer. Det gjennomføres samtaler og utføres bilagskontroller. På bakgrunn av den samlede informasjon og kunnskap om selskapet blir revisors beretning utarbeidet.

En Statsautorisert revisor har minimum 5 års høyskoleutdannelse og har oppnådd mastergrad i regnskap og revisjon. Registrert revisor har minimum 3 års høyskoleutdannelse og har oppnådd bachelorgrad i revisjon. I tillegg må en ha tre års variert praksis i revisjon av årsregnskap og bestått en praksisprøve før en kan søke finanstilsynet om registrering eller autorisasjon. Revisorer som reviderer revisjonspliktiges årsregnskap blir er underlagt kvalitetskontroll minst hvert sjette år.

En revisor og revisors medarbeidere har taushetsplikt om alt de får kjennskap til med mindre det gjelder forhold som følger av annen lov. Revisor og revisors medarbeidere kan ikke utnytte opplysninger i egen virksomhet eller i tjeneste for andre.

Revisor har plikt til å fratre som revisor dersom han avdekker og påpeker lov og forskriftsbrudd som ikke blir korrigert.